Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Statut GOK

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TUCHOMIU
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej GOK, jest samorządową instytucją kultury działającą
na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z dnia 2001 r. nr 13 poz. 123 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Organizatorem GOK jest Gmina Tuchomie.
2. GOK jest jednostką organizacyjną Gminy Tuchomie.
3. GOK jest instytucją kultury wpisaną do gminnego rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.
§ 3
Bezpośredni nadzór nad działalnością GOK sprawuje Wójt Gminy Tuchomie.
§ 4
1. Siedzibą GOK jest Tuchomie, a terenem działania jest Gmina Tuchomie.
2. GOK może również działać na terenie całego kraju, a także poza granicami kraju.
3. GOK prowadzi swoją działalność w oparciu o stałą bazę lokalową:
1) GOK w Tuchomiu,
2) Obiekt Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu, zwany dalej CMS,
3) Wiejski Ośrodek Kultury w Trzebiatkowej,
4) Wiejski Ośrodek Kultury w Kramarzynach.
ROZDZIAŁ II
Cel i zadania Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu
§ 5
Podstawowym celem GOK jest kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych przez pozyskanie
i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.
§ 6
Zakres działalności GOK obejmuje:
1. Edukacja Kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury.
3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką.
4. Tworzenie warunków dla folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
6. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
§ 7
Zadania swoje GOK realizuje głównie przez:
1. Organizowanie różnych form edukacji kulturalnej dla młodzieży, dorosłych w różnorodnej formie praktycznej i teoretycznej, w tym także edukacji ekologicznej.
2. Organizowanie kół i klubów zainteresowań oraz stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
3. Organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, spektakli, wystaw, koncertów, festynów, warsztatów artystycznych.
4. Koordynowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych na terenie gminy Tuchomie.
5. Prowadzenie imprez zleconych.
6. Wynajmowanie pomieszczeń dla organizacji imprez kulturalnych oraz dla innych celów.
7. Działalność w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.
8. Organizowanie spotkań międzynarodowych dzieci, młodzieży i dorosłych.

ROZDZIAŁ III
Organizacja i zarządzanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu
§ 8
1. Działalnością GOK kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt Gminy. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.
4. Wójt Gminy wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
5. Dyrektor jest organem zarządzającym GOK oraz przełożonym pracowników GOK.
6. Dyrektor składa za GOK oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.
7. Dyrektor nadaje Regulamin Organizacyjny GOK, określający organizację wewnętrzną, po zasięgnięciu opinii Wójta.
§ 9
1. W GOK może być utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora.
2. Zastępca Dyrektora będzie wyłoniony na 4 letnią kadencję w drodze konkursu, przeprowadzonego przez Dyrektora GOK.
3. Powierzenie stanowiska Zastępcy Dyrektora może nastąpić po uzyskani opinii Wójta Gminy.
§ 10
1. Wójt Gminy Tuchomie powołuje organ doradczy GOK – Społeczną Radę Kultury.
2. Społeczna Rada Kultury składa się z 7 członków, powołanych na 4 letnią kadencję.
3. Kandydatów na członków zgłaszają: organy gminy, organizacje pozarządowe mające siedzibę na
terenie Gminy Tuchomie działające w zakresie: kultury, sportu, turystyki i oświaty.
ROZDZIAŁ IV
Zasady gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu
§ 11
1. GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.
3. Projekt planu finansowego z wyodrębnieniem dochodów i wydatków CMS przedstawia organizatorowi Dyrektor w terminie określonym przez organizatora.
4. GOK samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.
5. Przychodami GOK są:
1) wpływy z prowadzonej działalności, w tym: z wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z wypożyczania sprzętu oraz z działalności gospodarczej
2) dotacje z budżetu gminy i budżetu państwa,
3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
4) inne źródła, w tym:
a) środki Unii Europejskiej oraz innych funduszy, stowarzyszeń i fundacji,
b) kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne,
c) dotacje samorządów innego szczebla.
§ 12
1. GOK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
2. Środki pieniężne uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności GOK.
3. Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych GOK.
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 13
Statut Gminnego Ośrodka Kultury nadaje Rada Gminy w Tuchomiu.
§ 14
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Załączniki do pobrania

  • pdf Statut GOK
    Data dodania: 7 lipca 2016 12:32 Dodany przez: Ewa Wnuk-Lipińska Wielkość pliku: 48 KB