Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Konkurs na Kierownika CMS

Zarządzenie nr 1/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu

z dnia 07.01.2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownik Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu i powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 28 kwietnia 2017r. poz. 862; ost. zm. Dz.U. 8 czerwca 2018r. poz. 1105 z późn. zm.) oraz § 8, ust. 1 i 5 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu,

zarządzam, co następuje:

§1

1. Ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownik Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu.

2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu stanowi załącznik 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Powołuję komisję do rozstrzygnięcia konkursu na ww. stanowisko w składzie:

 1. Ludwik Szreder – przewodniczący
 2. Janina Kwasigroch – członek
 3. Małgorzata Świątek – członek

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………………………………………………….

data i podpis Dyrektora

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu

z dnia 8.01.2019r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko Kierownik Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu

 1. Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

ul. Jana III Sobieskiego 18

77-133 Tuchomie

 1. Określenie stanowiska pracy:

Kierownik Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu –praca na samodzielnym stanowisku

1etat– pełny wymiar czasu pracy

 1. Rodzaj umowy:

Umowa o pracę

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Do naboru może przystąpić osoba, która posiada:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. Nieposzlakowana opinia,
 4. Wykształcenie co najmniej średnie,
 5. Dyspozycyjność,
 6. Prawo jazdy kat. B,
 7. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku,
 8. Znajomość przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  o zamówieniach publicznych oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury,
 9. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem:
 1. Umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office,
 2. Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim,
 3. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 4. Mile widziane doświadczenie w branży gastronomicznej lub hotelarskiej,
 5. Znajomość procedur gastronomicznych, znajomość zasad rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 19 grudnia 2012r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów,
 6. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku Kierownik obiektu Centrum Międzynarodowych Spotkań
 1. Nadzór, koordynacja, prowadzenie i organizacja pracy w obiekcie Centrum Międzynarodowych Spotkań,
 2. Nadzorowanie pracy i przygotowywanie grafiku podległych pracowników Centrum Międzynarodowych Spotkań Tuchomiu,
 3. Planowanie, koordynacja oraz organizacja imprez i świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektu klientom indywidualnym i instytucjom,
 4. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu Centrum Międzynarodowych Spotkań poprzez:

– pełnienie funkcji administratora nieruchomości,

– dbanie o pełne wykorzystanie pomieszczeń,

– prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,

– utrzymywanie w sprawności urządzeń, sprzętu oraz środków trwałych,

– stosowanie zasad oszczędnego gospodarowania energią elektryczną i cieplną, wodą oraz

innymi materiałami eksploatacyjnymi,

– bieżące zaopatrywanie w materiały, sprzęt i środki niezbędne do właściwego funkcjonowania.

 1. Przygotowywanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących działalności obiektu,
 2. Wykonywanie zaleceń PIP, SANEPID, Straży Pożarnej, Policji odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku,
 3. Planowanie potrzeb finansowych i kadrowych oraz organizacja pracy i nadzór merytoryczny nad podległymi pracownikami,
 4. Opracowywanie kalendarza i realizacja imprez organizowanych przez Centrum Międzynarodowych Spotkań,
 5. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., HACCP,
 6. Odpowiedzialność za rozliczenia finansowe i stany magazynowe, nadzór nad zakupami, za wielkość sprzedaży i rentowność obiektu Centrum Międzynarodowych Spotkań,
 7. Zastępowanie Specjalisty ds. administracyjnych podczas jego nieobecności,
 8. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych związanych z działalnością GOK,
 9. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys z dokładnym opisem kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2017, nr 62, poz. 894),
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych zgodnie z załącznikiem do naboru,
 11. List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty sporządzane przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem,
 12. Warunki pracy na stanowisku:

1. Praca wykonywana będzie w Centrum Międzynarodowych Spotkań, ul. Szkolna 4, 77-133 Tuchomie.

2. Wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na wskazanym stanowisku pracy.

3. Przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2019r.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Szkolna 4, pok. Nr 16 77-133 Tuchomie z dopiskiem:

Kierownik Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu”

w terminie od 09.01.2019 do 22.01.2019 r. do godz. 15oo

Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 59 821 56 89.

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Tuchomie, 08.01.2019r.

Załączniki do pobrania