Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Konkurs plastyczny pt. ” Tuchomie oczami dziecka”

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci pt. : „Tuchomie oczami dziecka”
§1
Cele konkursu
1. Zachęcenie nauczycieli i dzieci do zainteresowania się tematyką naszej małej ojczyzny – Gminy Tuchomie.
2. Skierowanie uwagi najmłodszych mieszkańców gminy Tuchomie, na zmiany jakie zaszły w najbliższym otoczeniu.
3. Popularyzowanie wiedzy o miejscach szczególnych w gminie Tuchomie.
4. Promocja walorów turystycznych, krajobrazowych, przyrodniczych naszej gminy.
5. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
§2
Organizacja konkursu
1. Organizator: Słonecznikowy Punkt Przedszkolny w Modrzejewie.
2. Partnerzy:
Gmina Tuchomie, Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie, Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu
3. Adres organizatora: Słonecznikowe Przedszkole w Modrzejewie, Modrzejewo 37 77-133 Tuchomie.
4. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:
Małgorzata Świątek numer telefonu: 883321972
Joanna Gruba numer telefonu: 508851417
§3
Założenia organizacyjne
1. Nagrody finansowane są przez Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie w ramach projektu „ Od smyka do seniora” współfinansowanego przez Gminę Tuchomie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu.
2. W konkursie mogą wziąć udział przedszkola z Gminy Tuchomie w czterech kategoriach wiekowych:
3- latki
4- latki
5- latki
6- latki
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nie przedstawianymi na innych konkursach, podpisanymi według wzoru: imię, nazwisko dziecka, wiek, imię i nazwisko opiekuna, adres przedszkola.
5. Prace mogą być wykonane dowolna techniką np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, itp.
6. Prace powinny być wykonane na papierze, nie kwalifikują się prace przestrzenne.
7. Tematyka prac powinna obejmować:
– przykłady zmian, jakie zaszły w Gminie Tuchomie
– miejsca szczególnie ważne w Gminie Tuchomie
– miejsca urokliwe, zapamiętane przez dzieci, dla nich ważne
– piękno krajobrazu, przyrody na terenie Gminy Tuchomie
8. Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.
9. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu www.goktuchomie.pl, stronie Urzędu Gminy Tuchomie
www.tuchomie.pl oraz na profilach społecznościowych Stowarzyszenia Miłośnicy Gminy Tuchomie, Słonecznikowego Przedszkola w Modrzejewie.

§ 4
Ocena prac konkursowych

1. Prace można składać osobiście lub wysłać pocztą na adres: Modrzejewo 37, 77-133, Tuchomie, do dnia 10.06.2017 r.
2. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora Słonecznikowego Przedszkola w Modrzejewie oraz prezesa Stowarzyszenia Miłośnicy Gminy Tuchomie.
3. Kryteria oceny:
– trafność doboru tematu pracy
– jakość wykonania
– oryginalność
– stopień trudności wykonania
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
§ 5
Ogłoszenie wyników konkursu
1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu www.goktuchomie.pl, stronie Urzędu Gminy Tuchomie www.tuchomie.pl oraz na profilach społecznościowych stowarzyszenia Miłośnicy Gminy Tuchomie i Słonecznikowego Przedszkola w Modrzejewie.
2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu w terminie do dnia 12.06. 2017 r.
3. Prace nagrodzone zostaną wystawione w Słonecznikowym Przedszkolu w Modrzejewie.
§ 6
Nagrody
1. Organizatorzy przyznają trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej oraz dyplomy dla wyróżnionych prac i opiekunów.