Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Święto nalewki – 08.02.2018 r.- zapraszamy do konkursu

REGULAMIN
VI KONKURSU NALEWEK, WIN ORAZ PIW DOMOWYCH – TUCHOMIE 2018
O TYTUŁ TRUNKU RYCERZA CHOCIMIERZA

I. WARUNKI OGÓLNE

§1
Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu, w czwartek 08.02.2018 roku w Obiekcie Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu, ul. Szkolna 4., 77-133 Tuchomie

§2
Celem Konkursu jest:
– dokonanie przeglądu jednego z produktów regionalnych – nalewek, piw oraz win owocowych, wyłonienie najlepszej nalewki, najlepszego wina oraz najlepszego piwa
– promocja współczesnych oraz dawnych tradycji przyrządzania nalewek, win oraz piw
– aktywizacja i integracja społeczności lokalnych,
– popularyzowanie wiedzy na temat produkcji nalewek, win oraz piw domowych,
– gromadzenie przepisów wyrobu nalewek, win oraz piw

§3
Przedmiot konkursu:
– nalewka domowa
– wino domowe
– piwo domowe

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§1
Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich zainteresowanych: osoby indywidualne (pełnoletnie), sołectwa, koła gospodyń wiejskich i inne stowarzyszenia działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2
Nalewki powinny być wytwarzane wyłącznie na bazie spirytusu rektyfikowanego lub destylatu będącego w obrocie koncesjonowanym. Nalewki wytwarzane na bazie destylatów wykonywanych we własnym zakresie będą dyskwalifikowane.

§ 3
Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie, akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Jury.

§ 4
Do konkursu można zgłaszać nalewki, piwa oraz wina, które nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży, wytwarzane są w warunkach domowych, dla własnych potrzeb konsumpcyjnych.

§ 5
Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są przygotować próbkę nalewki o pojemności nie mniejszej niż 300 ml , próbkę wina lub piwa nie mniejszą niż 700 ml dla każdego ze zgłaszanych do Konkursu trunków (pozostałości napoi po ocenie jurorów przeznaczone będą do degustacji dla uczestników imprezy, gości). Próbkę trunku należy przekazać Organizatorom najpóźniej w dniu Konkursu tj. 08.02.2018 r. do godz. 12.00.

§ 6
Ilość nalewek zgłaszanych do Konkursu przez jednego Uczestnika jest dowolna.

§ 7
Trunki powinny być dostarczone w butelkach, karafkach, pojemnikach bez etykiet i widocznych oznaczeń wytwórcy.

§ 8
Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić Kartę Zgłoszenia zgodnie z załączonym wzorem. W przypadku zgłaszania większej ilości trunków, do każdego z nich należy przygotować osobną Kartę Zgłoszenia. Karty należy przekazać Organizatorom najpóźniej w dniu Konkursu tj. 08.02.2016 r. do godz. 12.00.

III. REGUŁY KONKURSU

§1
Do oceny Przedmiotu Konkursu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Ludwik Szreder powoła 5 osobową Komisję Konkursową, która spośród siebie wyłoni Przewodniczącego Komisji.

§2
Zgłoszone trunki będą oceniane w następujących kategoriach:
1. nalewki
2. wina
3. piwa
4. tuchomski trunek

§3
Obecni na posiedzeniu członkowie Jury dokonają degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek, piw oraz win, w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu.

§4
Ocenie konkursowej będą podlegać:
– kolor i klarowność trunku – od 1 do 25 punktów
– bukiet – ocena aromatu trunku – od 1 do 25 punktów
– harmonia – równowaga elementów: smaku, aromatu, cukru, kwasowości – od 1 do 25 punktów
– reprezentacyjność (np. nazwa, butelka, subiektywne wrażenie, oryginalność składników) – od 1 do 25 punktów

§5
Każdy z członków Jury otrzyma ARKUSZ KONKURSOWY zawierający jedynie numery trunków uniemożliwiające ich identyfikacje. Trunki będą podawane w oddzielnych i oznakowanych numerami startowymi kieliszkach.
Poszczególni członkowie Jury dokonają oceny trunków na ARKUSZACH KONKURSOWYCH zgodnie z systemem punktowym z §4 ROZDZ.IV

§ 6
Nagrodzone zostaną trzy nalewki z największą ilością punktów w swojej kategorii, trzy wina z największą ilością punków w swojej kategorii oraz trzy piwa z największą ilością punktów w swojej kategorii.

§7
Jury ma prawo nagrodzić więcej trunków, nadając specjalne wyróżnienia lub uznając równą punktację i przyznając kilka równorzędnych nagród.

§8
Trunki z największą liczbą punktów w trzech kategoriach otrzymają nagrodę TRUNKU RYCERZA CHOCIMIERZA – I,II, III miejsce w kategorii zgłoszonej przez uczestnika.

§9
W sytuacji gdy najwyższa liczba punktów zostanie osiągnięta przez kilka trunków, Jury w drodze głosowania podejmie ostateczną decyzję o nadaniu tytułu tylko jednemu trunkowi.

§ 10
Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w godzinach wieczornych 08.02.2016 roku przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu, ul. Szkolna 4.

§11
W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1
Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną pod numerem: 59 82 156 89, mailową: gok@gmina.tuchomie.pl lub osobiście w biurze GOK w Tuchomiu na ul. Jana III Sobieskiego 18 do dnia 08.02.2016 roku.

§2
Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 59 82 156 89. Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Małgorzata Świątek lub Ludwik Szreder.
§3
W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Jury po konsultacjach z członkami Jury oraz organizatorami konkursu.