Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z dyni.

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu,obiekt Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu

Cele konkursu:

1.Promowanie dyni jako produktu lokalnego, tradycyjnego, regionalnego,

2.Popularyzacja potraw, przetworów z dyni,

3.Promocja produktów lokalnych,

4.Integracja mieszkańców poprzez wspólne spotkania kulinarne,

5.Promocja gminy.

Zasięg:

Powiat bytowski.

Uczestnicy:

Osoby indywidualne, grupy, koła gospodyń wiejskich.

Kryteria oceny:

Oceny potraw dokonuje pięcioosobowe jury powołane przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu. Skład jury zostanie ustalony do dnia 30 września. Przyjęcia potraw w dniu konkursu dokonuje pracownik GOK Tuchomie. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia kart zgłoszeniowych oraz oświadczenia RODO w dniu konkursu. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze potrawy w każdej kategorii. Zgłoszone potrawy zostaną podzielone na trzy kategorie: I. desery, ciasta, II. mięsa, sałatki, przystawki, III. przetwory, konfitury.

Założenia organizacyjne:

– konkurs odbędzie się 8 października 2020 r. O godz. 17:00,

-uczestnicy przygotowują jedną potrawę, której głównym składnikiem będzie dynia,

-ogłoszenie konkursu nastąpi za pośrednictwem mediów. Regulamin Konkursu dostępny będzie na  stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu www.gok.tuchomie.pl oraz Urzędu Gminy  Tuchomie www.tuchomie.pl, obiektu CMS Tuchomie, na stonach facebookowych organizacji współpracujących z organizatorami.

– czas na rozłożenie produktów i drobnego sprzętu oraz dekorację stanowisk konkursowych wynosi 30 minut przed rozpoczęciem imprezy

– każda z ekip zabezpiecza we własnym zakresie drobny sprzęt kuchenny potrzebny do podania potrawy

-każda ekipa może swoje danie dowolnie wzbogacić naturalnymi dodatkami spożywczymi używanymi w kuchni polskiej

-stanowisko do przygotowania potraw zostanie ustawione przed publicznością zaproszoną na imprezę Święto Dyni w celu zaprezentowania przygotowanych do konkursu potraw. Dlatego też każda ekipa powinna zadbać o efektowne zaprezentowanie się.

– wszystkie ekipy powinny wystawić nazwy dań konkursowych w formie „stołowego wizytownika”, zawierającego również nazwę własną

– udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych.

Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Konkursu
i oznacza w szczególności:

a. nazwisko i imię

b. ulica, kod, miejscowość, gmina

c. telefon, fax

d. adres e-mail.

  1. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie.
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.
  3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  oświadcza, że jest Administratorem danych.

– organizator nie zwraca kosztów podróży oraz kosztów produktów potrzebnych do wykonania dań konkursowych.

– informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną opublikowane w regionalnych mediach oraz na stronie Gminnego Ośrodka Kultury www.gok.tuchomie.pl.

– organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i formy konkursu